GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR KADİRLİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 14
Yasal Kapsam : 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 194.033,00 – 388.086,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-İhale : Hayır

Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Kuru Gıda, Et, Yaş Meyve ve Sebze alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/348117
1-İdarenin
a) Adresi : CEMALPAŞA SEFA VAYİSOĞLU CAD. 7 80750
KADİRLİ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3287181247 – 3287177088
c) Elektronik Posta Adresi : 972982@gmail.com
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet
adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : KADİRLİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2020 – 2021 ÖĞRETİM
YILI, KURU GIDA, YAŞ MEYVE VE SEBZE, ET ALIMI (3 (ÜÇ)
KISIMDA 94 (DOKSANDÖRT) KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: yer: OKUL PANSİYON MUTFAĞI
c) Teslim tarihleri : MAL TESLİMLERİ İDARENİN İSTEDİĞİ MİKTARDA SÖZLEŞME
SÜRESİNCE GÜNLÜK OLARAK YAPILACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KADİRLİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ CEMALPAŞA
MAHALLESİ SEFA VAYİSOĞLU CADDESİ NO:7
KADİRLİ /OSMANİYE
b) Tarihi ve saati : 05.08.2020 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KADİRLİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ CEMALPAŞA MAHALLESİ SEFA VAYİSOĞLU CADDESİ NO:7 KADİRLİ / OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İD: 73

Gönderiyi paylaş