GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR KADİRLİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 388.086,00 – 1.778.525,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu
değerin altında
E-İhale : Hayır
Kadirli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2020/2020 Öğretim Yılı Muhtelif kuru Gıda, Yaş Sebze ve Meyve ve Et alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/348114
1-İdarenin
a) Adresi : ŞEHİT KANSU KÜÇÜKATEŞ MAHALLESİ 1845 SOKAK
1/1 80750 SUMBAS YOLU KADİRLİ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 5057597356 – 3287180219
c) Elektronik Posta Adresi : 963273@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 (ÜÇ) KISIMDA 153(YÜZELLİÜÇ) KALEM GIDA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyon
Mutfağı
c) Teslim tarihi : Mallar Yüklenici tarafından İdarenin isteği
doğrultusunda günlük olarak Atatürk Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Pansiyon Mutfağına muayene
kabul komisyonuna teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ŞEHİT KANSU KÜÇÜKATEŞ MAHALLESİ 1845 SOKAK
1/1 80750 SUMBAS YOLU – KADİRLİ / OSMANİYE
b) Tarihi ve saati :07.08.2020 – 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN (TARIM VE ORMAN İL VE İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ) GIDA SİCİL BELGESİ, İŞLETME KAYIT BELGESİ VEYA GIDA ÜRETİM İZİN İŞLETME ONAY BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİ TEKLİF DOSYALARINDA SUNMAK ZORUNDADIRLAR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: ODA KAYIT BELGESİ.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞEHİT KANSU KÜÇÜKATEŞ MAHALLESİ 1845 SOKAK 1/1 80750 SUMBAS YOLU – KADİRLİ / OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İD: 70

Gönderiyi paylaş