DURMUŞOĞLU, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE KONUŞTU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Katibi Üyesi Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 2016–2018 dönemine ait bütçesi üzerinde söz aldı.

Ufku ve cesaretiyle Türkiye’nin önünü açan eski Başbakanlarımızdan Sn. Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 5. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum diyen Durmuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

“2016-2018 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının hayırlı olmasını diliyor, Meclisimizin siz değerli üyelerine bundan sonraki yoğun ve yorucu çalışmalarınız için başarılar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Meclis Bütçe teklifi hakkındaki değerlendirmelere geçmeden önce, önemli gördüğüm bazı faaliyet ve projelerden bahsetmek istiyorum.

Meclisimiz, Gazi bir Meclis olup milletimiz adına yasama ve denetim faaliyetlerini yürütmekte ve milletimizi temsil görevini yerine getirmektedir.

Milletimizin beklentileri doğrultusunda özgür, sivil, demokratik ve günümüz Türkiye’sine yakışır yeni bir Anayasa’nın kabulü konusu da Meclis’in bu dönem yürütmeye çalışacağı en önemli çalışmalardan birisi olacaktır.

Bildiğiniz üzere, aynı şekilde yasama ve denetim faaliyetlerinin daha etkin gerçekleştirilmesini sağlamak gayesi ile Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin katılımıyla İçtüzük Uzlaşma Komisyonu kurulmuş, bir süre çalışılarak önemli mesafeler alınmıştı. Yeni dönemde bu konunun da üstesinden gelebileceğimizi ümit ediyorum.

İnanıyorum ki Meclisimiz inşallah ortak aklı, diyalog ve konuşma kanallarını kullanarak, ülkemizin demokratik birikimini harekete geçirerek sorunlarımızı çözecektir.

Milli iradenin temsil yeri, demokrasimizin kalbi olan Yüce Meclisimiz, geçmiş yasama dönemlerinde çok önemli yasama faaliyetleri yanında, temsil ve tanıtım faaliyetlerini de başarıyla gerçekleştirmiştir.

Dünyada diplomasi, yürütme organının yanı sıra parlamentoların, uluslararası teşkilatların ve hatta sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çok aktörlü bir alana dönüşmüştür.

Ülkeler arası ilişkilerin gelişiminde parlamenter diplomasinin rolünün her geçen gün arttığının farkında olarak, ikili ve çok taraflı ilişkilerimizin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Meclisimiz de diğer ülke parlamentoları, parlamenter asambleler, uluslararası kuruluşlar ve dostluk grupları ile yoğun faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde temas kurduğumuz ülke sayısı sürekli artmaktadır.

İdari Teşkilatça gerçekleştirilen bazı önemli faaliyet ve projelere özellikle değinmek istiyorum.

Bir taraftan, demokrasimizin kalbi olan Meclisimizin fiziki ve teknik alt yapısı güçlendirilirken, diğer taraftan da bu yüce Kurumda görev yapmakta olan perso-nelin birikim ve donanımlarını artırmak için sürekli çaba gösterilmektedir.

Meclisimizde engelli milletvekillerimiz ile ziyaretçilere hareket kolaylığı sağla-yacak düzenlemeler yapılmış, özel hizmet bankosu açılmıştır.

Meclisimize emanet edilen tarihî mirasın korunması, yaşatılması ve tanıtılması için yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

Sunulan hizmetlerde çevreye duyarlılık ve kaynakların etkin kullanılmasına özen gösterilmekte ve bunun sonucunda Kalite Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi gibi uluslararası standartlar uygulanmaktadır.

Meclis Mobil Uygulaması, Sağlık Harcamaları Bilgi Sistemi, Tutanak Fihristi Pro-jesi, Komisyonlar Portalı, Medya Arşiv Hizmetleri ve benzeri pekçok uygulama ge-liştirilerek kullanıma sunulmuştur.

Meclis Basımevinin baskı teknolojileri yenilenmiş, dijital baskı sistemine geçil-miştir.

Vatandaşlarımızın Meclisimizi ziyaret etmesini ve tanımasını sağlamak amacıyla başlatılan “Halk Günü” uygulaması başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisini tanıtmak amacıyla 8 dilde; (İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Almanca, Kazakça ve Çince) tanıtım kitapları hazırlan-mıştır.

Ayrıca, İstiklal Mahkemeleri Projesi kapsamında; zabıtlar, karar defterleri ve bazı belgeler yayımlanarak tarafların hizmetine sunulmuştur.

Meclisin çocuklara yönelik tanıtımını yapmak ve millî egemenlik, demokrasi, kanun yapım süreci, milletvekili seçimi, 23 Nisan kavramlarını çocuklara uygun içeriklerle anlatmak amacıyla “TBMM Çocuk” markası oluşturularak, ilk kez Meclis Çocuk İnternet sitesi hazırlanmıştır.

Meclisimiz, Türkiye Kalite Derneği tarafından verilen Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellikte Kararlılık Ödülü başta olmak üzere çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Değerli arkadaşlar,

Daha sayamadığım birçok hizmetin ve tüm genel giderlerin karşılığı olarak Meclise 2015 yılında 763 Milyon 216 Bin TL ödenek verilmiş olup yılsonu itibariyle yapılan aktarmalar ve eklemeler ile birlikte 800 Milyon 466 Bin 948 TL olmuştur.

Bu ödeneğin 725 Milyon 757 Bin 40 TL’si, başka bir deyişle yüzde 91’i harcanmıştır.

2016 yılında cari giderler, yatırım harcamaları ve transferler için toplam 840 Milyon 29 Bin Lira ödenek öngörülmüş olup hizmet binalarının tadilatı, tefrişi, alt yapılarının güçlendirilmesi suretiyle fiziki mekanların iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Meclisin teknolojik imkânlardan en iyi şekilde faydalanarak, milletvekillerimizin daha etkin, daha verimli ve daha hızlı hizmet üretebilmesi için, bu alandaki çalışmaların da aynı şekilde devam ettirilmesini canı gönülden temenni ediyorum.

Sayın Milletvekilleri,

Sözlerime son verirken, Kurumlarımızın 2016 Yılı Bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, bu kutsal çatı altında birlikte çalıştığım Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım başta olmak üzere Siyasi Partilerin Grup Başkanları ve Başkanvekillerine, Komisyon Başkanları ve Üyelerine, tüm milletvekillerine, başta Genel Sekreter olmak üzere tüm İdari Teşkilat personeline teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ümit Genç

Gönderiyi paylaş